Vanda Nắng - Vanda Lá Kim

 Lan Vanda Lá Kim Singapore  Lan Vanda Lá Kim Singapore
Giá: 170,000₫
 Lan Vanda Nắng - Vanda Lá Kim [Siêng Hoa]  Lan Vanda Nắng - Vanda Lá Kim [Siêng Hoa]
Giá: 170,000₫